2019-03-15

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Wojewódzką Biblioteką Publiczną zarządza dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz.


Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Opolskiego.

Funkcję dyrektora WBP pełni:
Tadeusz CHROBAK
tel. (77) 40-66-430

Funkcję zastępcy dyrektora WBP pełni:
Violetta ŁABĘDZKA
tel. (77) 40-66-442
e-mail: v.labedzka(at)wbp.opole.pl


Kolegium - zespół doradczy i opiniodawczy:
Przewodnicząca - Dorota Kania
Członkowie - kierownicy komórek organizacyjnych, główny księgowy, przedstawiciele związków zawodowych i organizacji bibliotekarskich, inni pracownicy zapraszani na posiedzenia

Funkcje kierowników działów i oddziałów pełnią:

Dział Gromadzenia, Opracowania i Katalogów
Kierownik: mgr Dorota KANIA, st. kustosz
tel.: (77) 40-66-440
e-mail: d.kania(at)wbp.opole.pl

Dział Informacji, Bibliografii i Promocji
Kierownik: dr Magdalena MĄCZYŃSKA, kustosz
tel.: (77) 40-66-433
e-mail: m.maczynska(at)wbp.opole.pl

Dział Udostępniania
Kierownik: mgr Violetta ŁABĘDZKA, st. kustosz
tel.: (77) 40-66-442
e-mail: v.labedzka(at)wbp.opole.pl
 
Oddział Zbiorów Specjalnych i Zabytkowych
Kierownik: mgr Mirosława KOĆWIN, st. kustosz
tel.: (77) 40-66-441
e-mail: m.kocwin(at)wbp.opole.pl

Biblioteka Muzyczna
Kierownik: Krzysztof KOSS, st. bibliotekarz
tel.: (77) 454-27-57
e-mail: bm(at)wbp.opole.pl

Biblioteka Obcojęzyczna
Kierownik: mgr Bogna IWAŃSKA, st. bibliotekarz
tel.: (77) 453-91-94
e-mail: bo(at)wbp.opole.pl

Biblioteka Austriacka - Österreich Bibliothek
Kierownik: mgr Monika WÓJCIK-BEDNARZ, st. kustosz
tel.: (77) 474-70-85
e-mail: ba(at)wbp.opole.pl

Dział Instrukcyjno-Metodyczny
Kierownik: mgr Piotr POLUS, st. kustosz
tel.: (77) 40-66-445
e-mail: p.polus(at)wbp.opole.pl

Dział Wspomagania Procesów Bibliotecznych
Kierownik: inż. Rafał KURDZIEL
tel.: (77) 40-66-458
e-mail: r.kurdziel(at)wbp.opole.pl

Dział Organizacyjno-Administracyjny
Kierownik: inż. Joanna WALENCIAK
tel.: (77) 40-66-438
e-mail: j.walenciak(at)wbp.opole.pl

Oddział Zamek Rogów Opolski
Kierownik: inż. Jan KWIATEK
tel. (77) 467-21-08, 457-23-80
e-mail: zamek.rogow(at)wbp.opole.pl

Dział Finansowo-Księgowy
Kierownik: mgr Jolanta PODEJKO
tel.: (77) 40-66-463
e-mail: j.podejko(at)wbp.opole.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się